Навігація:

Головна сторінка > Система вищої освіти в Україні

СИСТЕМА ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ   

 

     У цей час в Україні діє система вищої освіти, відповідно до якої існує три освітньо-кваліфікаційних рівня вищої освіти, кожен з яких передбачає оволодіння відповідною освітньо-професійною програмою:
 
     -
молодший спеціаліст (неповна вища освіта) - це освітньо-кваліфікаційний рівень, який передбачає набуття компетенцій для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад.

 

     - бакалавр (базова вища освіта) - це освітньо-кваліфікаційний рівень, який передбачає набуття компетенцій для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад.

 

     -магістр та спеціаліст (повна вища освіта) - це освітньо-кваліфікаційний рівень, який передбачає набуття компетенцій для виконання завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад працівників підприємств, або первинних посад наукових та науково-педагогічних працівників.
 
 
     Підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем:
 
     -
молодший спеціаліст - здійснюють технікуми і професійні коледжі, що входять у структуру ОНПУ, на основі повної загальної середньої освіти або на основі базової загальної середньої освіти з одночасним одержанням повної загальної середньої освіти.
 
     -
бакалавр - здійснюють інститути і факультети ОНПУ на основі повної загальної середньої освіти.
 
     -
магістр або спеціаліст (на вибір) - здійснюють інститути й факультети ОНПУ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра. Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра при цьому може бути отриманий як в ОНПУ, так і в будь-якому іншому вищому навчальному закладі, що має необхідний рівень акредитації та відповідну ліцензію.
 

     Таким чином, для того, що б отримати освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр або спеціаліст (повну вищу освіту) за тією або іншою спеціальністю, спочатку необхідно отримати освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр (базову вищу освіту) відповідного напряму підготовки.

 
 
     Далі магістри та спеціалісти мають можливість поступити в аспірантуру ОНПУ, де здійснюється підготовка фахівців вищої кваліфікації, яка передбачає засвоєння відповідної освітньо-наукової програми та набуття навичок володіння методологією й методикою дослідницької роботи.
 
 
     Для фахівців вищої кваліфікації передбачається два рівні вчених ступенів, які здобуваються послідовно:
 
     -
кандидат наук (відповідає доктору філософії за міжнародною класифікацією) - це вчена ступінь, яка присуджується магістрам та спеціалістам на основі публічного захисту дисертації в спеціалізованій вченій раді за підсумками оригінальних наукових досліджень, результати яких опубліковані в наукових виданнях і мають істотну наукову новизну та практичне значення.
 
     -
доктор наук - це наукова ступінь, яка присуджується кандидатам наук на основі публічного захисту докторської дисертації в спеціалізованій вченій раді за результатами циклу наукових робіт, які опубліковані у провідних наукових виданнях України і світу, мають вагоме теоретичне та (або) практичне значення у розвитку окремої галузі науки, отримали національне та міжнародне визнання.