Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування полягає в наданні студентам необхідних професійних компетентностей для ефективної праці як на державу, так і з державою; можливість здійснення подальшої самостійної дослідницької й практичної роботи в будь-якій сфері діяльності (державна служба, бізнес, некомерційні організації й т.п.).

Випускники, які надають перевагу роботі в бізнес-сфері одержать необхідні знання про те, як функціонує держава й зможуть продуктивно вести діалог із чиновниками.

Випускники, які оберуть державну службу, будуть знати, яким чином бізнес може співпрацювати з державою і як можна ефективно з ним взаємодіяти.

Спеціальність готує фахівців, що володіють комплексом економічних і правових знань в сфері публічного управління та адміністрування, знайомих із практикою службової діяльності в державних органах та з проведенням структурних й адміністративних реформ.

Публічне управління та адміністрування вчить лідерству й успішному публічному менеджменту, дає дорожню карту, що веде до успіху. 

Перелік предметів для вступу:

1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Іноземна мова, Історія України (один на вибір абітурієнта).
Основні дисципліни, які складають фахову підготовку: 

Бакалавр

ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Психологія

Соціологія

Імідж та етика в управлінській діяльності

Риторика та ділове спілкування в управлінні

Історико-теоретичні засади публічного урядування

Демократичне урядування в публічній сфері

Історія економічних вчень

Електронні адміністративні послуги

Інформаційне суспільство і сталий розвиток

ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

(Обов’язкова частина)

Державне управління і регіональний розвиток

Теорія держави і права

Конституційне право

Теорія систем і організацій

Міжнародні економічні відносини

Парламентаризм і парламентська діяльність

Фінансово-бюджета політика держави

Управління природогосподарюванням

Місцеве самоврядування і громадянське суспільство

Управління персоналом

Стратегічне планування в діяльності органів влади

Електронна демократія

Державна регуляторна політика

(Вибіркова частина)

Технології публічного управління та адміністрування

Територіальна організація влади в Україні

Інформаційні системи в адміністративному управлінні

Державна інформаційна політика

Інформаційні технології та сервіси в публічному управлінні

Служба в органах публічного управління

Прийняття й ухвалення рішень в публічному управлінні

Адміністративні системи Європейського Союзу

Антикорупційна діяльність в публічному управлінні

Техніка адміністративної діяльності

Адміністрування державних послуг

Планування розвитку територіальної громади

Документаційне забезпечення публічного управління

Національна безпека України

 

Дисципліни підготовки магістра

Методи соціально-економічного та політичного аналізу

Управління збалансованим розвитком соціально-економічних систем

Організаційно-методичне і правове забезпечення адміністративної діяльності

Фінанси та економіка публічного сектора

Державно-приватне партнерство та аутсорсинг

Прийняття рішень в публічному управлінні

Державне регулювання економіки

Аудит адміністративної діяльності

Методологія та організація наукових досліджень

Соціальна відповідальність держави і бізнесу

Імідж і репутація в сфері публічного управління

Культура ділової і публічної аргументації

Управління інформацією та знаннями

Електронне урядування

Онтології та організаційне проектування

Інформаційні ресурси та системи органів публічного управління

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання: 
 

- Начальник відділу кадрів;

- Менеджер з персоналу;

- Менеджер підприємств, установ, організацій та їх підрозділів;

- Спеціаліст державної служби;

- Науковий співробітник;

- Викладач ВНЗ.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання: 

-

Державні органи влади;

- Місцеві органи влади;

- Підприємства та організації різних форм власності;

- Банки;

- Страхові компанії;

- Інвестиційні компанії;

- Некомерційні організації.

Основні завдання, які може вирішувати випускник у майбутньому: 

-

здатність розробляти прогнозні та програмні документи економічного і соціального розвитку;

- здатність до визначення напрямів розвитку галузі, території, підприємства, інших об’єктів управління (публічного управління та адміністрування);

- вміння організувати управління процесом змін в організації, застосовуючи відповідні методи стратегічного менеджменту та організаційної культури;

- здійснення організації та розробки заходів щодо запровадження електронного урядування в різних сферах публічного управління та адміністрування;

- вміння аналізувати стан політичної системи в Україні з метою прийняття управлінського рішення та визначення шляхів вирішення актуальної політичної ситуації або проблеми;

- визначення показників економічного та соціального розвитку на рівні території, галузі та відповідних господарських структур і підприємств;

- вміння репрезентувати органи публічного управління та адміністрування в засобах інформації, різних інституціях громадського суспільства;

- здатність розробляти пропозиції з удосконалення організаційної структури і функціонування місцевих адміністрацій як частини системи демократичного урядування на основі аналізу інституційних структур публічного сектору європейських держав та України;

- здатність надавати експортну оцінку політико-правовим документам, програмам, політичним текстам та заявам політичного характеру, використовуючи методи політичного характеру виходячи з їх змісту;

- вміння будувати комунікації з громадянами, колегами, керівниками та підлеглими з дотриманням поваги, вимого культури та етики публічного управління та адміністрування, службового етикету, в тому числі використовуючи методи виявлення, попередження та запобігання конфлікту інтересів;

- вміння використовувати пошукові системи ЄС, України та світу для збору інформації з метою підготовки програмних документів, управлінських рішень у сфері європейської інтеграції, аналізу відповідності проектів нормативно-правових актів України праву ЄС. 

Вартість навчання: 

«При обучении в:

"Украинско-немецком институте (УНИ)" - стоимость обучения увеличивается на 1100 грн. в семестр;

"Украинско-польском институте (УПИ)" - стоимость обучения увеличивается на 1500 грн. в семестр;

"Украинско-испанском институте (УИИ)" - стоимость обучения увеличивается на _____ грн. в семестр.

Форма навчанняI курсII курсIII курсIV курсV курсV курс (магістр денна) / VI курс (магістр заочна)VI курс (магістр денаа) / VII курс (магістр заочна)
Денна11190грн.14770грн.16250грн.17880грн.15920грн.8550грн.
Заочна8030грн.9240грн.10440грн.11090грн.11090грн.13380грн.6690грн.
На основании диплома бакалавра (специалиста) обучение в ОНПУ осуществляет: 
Назва КП бакалавр после школы: 
Публічне управління та адміністрування