Пільги при вступі на навчання

1 Участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти 

1.1 Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у ОНПУ або зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року мають право:

1.1.1 Особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

1.1.2 Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

1.1.3 Вступники у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880.

1.1.4 Звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року.

1.2 Вступники вказані в пунктах 1.1.1 – 1.1.3 мають право на зарахування за державним замовленням в межах квоти, за умови вступу на основі повної загальної середньої освіти.

1.3 Особи, зазначені пункті 1.1.1 – 1.1.3, не зараховані на навчання в межах квоти, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

2 Зарахування за співбесідою на основі повної загальної середньої освіти

2.1 За результатами співбесіди зараховуються до ОНПУ:

2.1.1 Особи визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

2.1.2 Особи яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди.

2.1.3 Особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

2.2 Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 2.1, не зараховані на навчання за результатами співбесіди, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

3 Спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням

3.1 Спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням мають:

3.1.1 Особи, зазначені в пункті 2.1.

3.1.2 Особи, зазначені в пунктах 1.1.1 – 1.1.3.

3.1.3 Діти, батьки (один із батьків, усиновлювачів) яких загинули під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції.

3.1.4 Діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів.

3.1.5 Особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби.

3.1.6 Особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю.

3.1.7 Інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, – категорія 2.

3.1.8 Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи.

3.2 Особи, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, зазначені в пункті 3.1, мають право на переведення на вакантні місця державного замовлення в порядку, передбаченому в пункті 4.2, якщо вони зараховані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб.

4 Переведення на вакантні місця державного замовлення

4.1 Правом на переведення на вакантні місця державного замовлення користуються особи, які були зараховані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти та не отримували рекомендації до зарахування на місця державного замовлення.

4.2 Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, здійснюється в такій послідовності:

4.2.1 Особи, які мають спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням, передбачені підпунктами 3.1.3 – 3.1.5, незалежно від конкурсного бала;

4.2.2 Особи, які мають спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням, передбачені підпунктами 3.1.1 – 3.1.2 та 3.1.7 – 3.1.8, в разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від мінімального, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктом 11.2 Правил прийому, не більше ніж на 10 балів (на 20 балів для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей (додаток 3 до Правил прийому));

4.2.3 Особи, які мають спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням, передбачені в підпунктах 3.1.3 – 3.1.8, у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від мінімального, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктом 11.2 Правил прийому, не більше ніж на 10 балів (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей (додаток 3 до Правил прийому));

4.2.4 Особи, які не отримали право на місця за державним замовленням в порядку, передбаченому пунктом 11.2 Правил прийому (тільки для спеціальностей, зазначених у додатку 3 до Правил прийому).

4.3 Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в пункті 4.2, проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.